Privacyreglement

Privacyreglement Schumann Instituut Nederland

De privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Schumann Instituut Nederland de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Schumann Instituut Nederland worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Schumann Instituut Nederland vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geven we in dit privacyreglement een toelichting op hoe wij met jouw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens wij expliciet om jouw toestemming moeten vragen.

1. Persoonlijke gegevens en reden van verzameling
Een persoonsgegeven is alle informatie die over een persoon gaat, zoals bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens, voorbeelden hiervan zijn informatie over gezondheid, ras, financiën en godsdienst. Schumann Instituut Nederland verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Schumann Instituut Nederland verwerkt mogelijk jouw persoonsgegevens als je je inschrijft voor een presentatie of cursus, als je via de website, telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt of samenwerkt met Schumann Instituut Nederland. Afhankelijk van hoe je contact met ons opneemt, van welke dienstverlening je gebruikmaakt en welke gegevens je zelf achterlaat, verzamelen we één of meerdere van deze gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en browser user agent.

Bij een inschrijving voor een presentatie of cursus of een samenwerking worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer (optioneel) verzameld om onze dienstverlening te kunnen leveren, je te kunnen bereiken als dat nodig is en facturen te kunnen maken.
Bij contact per e-mail of telefonisch worden je naam, e-mailadres of telefoonnummer verzameld om onze dienstverlening te kunnen leveren en je te kunnen bereiken als dat nodig is.
Bij het invullen van het contactformulieren via onze website worden de gegevens die je zelf invult verzameld onze dienstverlening te kunnen leveren en je te kunnen bereiken als dat nodig is.
Bij het invullen van een reactieformulier op de website worden de gegevens die ingevuld worden, het IP-adres en de browser user agent verzameld om te helpen spam te detecteren, onze dienstverlening te kunnen leveren en je te kunnen bereiken als dat nodig is. Hier heeft Schumann Instituut Nederland geen invloed op.
Bij je inschrijving voor onze nieuwsbrief worden je naam, e-mailadres en je IP-adres op het moment van aanmelden voor de service, om misbruik van het systeem te voorkomen, verzameld om je de nieuwsbrief of updates te kunnen sturen. Hier heeft Schumann Instituut Nederland geen invloed op. We versturen enkel e-mails waarvoor je je hebt ingeschreven. Onze site kan e-mails versturen via de MailPoet-verzendservice. Met deze service kunnen we het openen en klikken op onze e-mails volgen. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrieven te verbeteren. Geen identificeerbare informatie wordt buiten deze website bijgehouden behalve het e-mailadres.

De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketing doeleinden, tenzij je zelf hebt aangegeven nieuwsbrieven of updates te willen ontvangen.

2. Delen, beveiliging en geheimhouding
Schumann Instituut Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit privacyreglement.

Schumann Instituut Nederland verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Schumann Instituut Nederland met jou heeft gesloten;
• je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Jouw persoonsgegevens worden nooit verstrekt, enkel tijdelijk opgeslagen in onze systemen voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Derde partijen, zoals bijvoorbeeld de hostingpartij en cloudopslag, werken ook overeenkomstig de wet.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door medewerkers van Schumann Instituut Nederland worden ingezien, tenzij in dit privacyreglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Schumann Instituut Nederland beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere medewerker om in te loggen in digitale systemen;
• de medewerkers van Schumann Instituut Nederland hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Schumann Instituut Nederland verstrekte persoonsgegevens;
• Schumann Instituut Nederland heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet.

3. Bewaartermijn
Gegevens worden bewaard zolang het nodig is voor het uitvoeren van onze dienst, het verlenen van service en voor een goede administratie. Schumann Instituut Nederland hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, zal Schumann Instituut Nederland zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Enkel bij plaatsing van een reactie op onze website geldt een andere termijn, die technisch niet aan te passen is. Wanneer je een reactie achterlaat op onze website, wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan het systeem vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze altijd moeten modereren.

4. Rechten
Je hebt:
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

5. Toestemming
Door de informatie en de diensten van Schumann Instituut Nederland te gebruiken, ga je akkoord met ons privacyreglement en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

6. Contactgegevens
Voor meer informatie, het gebruik maken van je rechten of bij vragen kun je contact opnemen via info@schumanninstituut.nl.

Contactgegevens:
Schumann Instituut Nederland
Hoofdstraat W2
9951 AB Winsum
E info@schumanninstituut.nl
W: www.schumanninstituut.nl